Akademie umění a kultury

milí účastníci akademie, přestože byla škola 11. 5. 2020 znovu otevřena pro žáky, nemůže probíhat výuka Akademie v budovách školy - do budov je dle nařízení MŠMT povolen vstup pouze žákům a zaměstnancům školy.
Děkujeme za pochopení.

Do konce školního roku neorganizuje škola žádné koncerty ani vernisáže, proběhnou pouze interní absolventská vystoupení.

Výstava výtvarných prací absolventů bude k vidění v Městské knihovně v Kaplici od 8. 6. 2020 do 30. 6. 2020.

Výstava výtvarných prací VO ZUŠ ve Vyšším Brodě začne ve středu 17. 6. 2020 v Poštovním muzeu v areálu vyšebrodského kláštera. Výstava potrvá do konce letních prázdnin.

 

7. 5. 2020

---------------------------------------------------------

Vážení rodiče,


rádi bychom vám poděkovali za vstřícný přístup k distančnímu vzdělávání během uzavření školy. Žáci i vyučující si vyzkoušeli nové technologie ve výuce na dálku. Rodiče měli často možnost nahlížet, nebo se účastnit pedagogického procesu. Společně jsme zjistili, že vyučovat na dálku je možné (a za určitých okolností i přínosné), ale všichni víme, že osobní kontakt ve výuce je nenahraditelný.

S radostí vám oznamujeme, že od 11.5.2020 se povoluje základním uměleckým školám obnovit výuku ve všech oborech s maximální účastí 15 žáků ve skupině. Bude to však možné pouze za pevně stanovených hygienických podmínek. Budeme muset být k sobě velice ohleduplní a trpěliví.

Žáci, kteří se z nejrůznějších důvodů nebudou moci prezenčního studia účastnit, mohou využít studia na dálku po domluvě se svým učitelem.


Rádi bychom vás seznámili s hygienickými pravidly pro žáky, kteří budou docházet k prezenčnímu studiu (můžete do nich nahlédnout i v přiloženém dokumentu MŠMT).

dokument ke stažení zde:

images/2019_20/korona/priloha_780013336_1_ochrana_zdravi_zus (1).pdf

 

Připomínáme povinnost podepsat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ zákonným zástupcem, které je nutné odevzdat nejpozději při prvním vstupu do ZUŠ. Pro případ, že si rodiče nebudou moci čestné prohlášení vytisknout, budou tyto tiskopisy připraveny v Kaplici ve dvorku budovy Linecká 334 a ve Vyšším Brodě na nástěnce na vchodových dveřích Míru 201. Nezapomeňte prosím.

dokument ke stažení zde:

images/2019_20/studijni_materialy/780013336_2_priloha_cestne_prohlaseni.pdf

Pokud rodiče budou mít podezření na onemocnění Covid-19 u svého dítěte, jsou povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit vedení školy.


Upozorňujeme, že dle nařízení MŠMT je vstup do školy povolen pouze žákům a zaměstnancům školy. Tedy rodiče a ostatní rodinní příslušníci nemají vstup do budovy školy povolen. Z tohoto důvodu bude škola minimálně v prvním týdnu obnovené výuky uzavřena, učitelé si budou své žáky vyzvedávat před budovou školy. Děkujeme za pochopení.


Při vstupu do budovy školy si žák vydezinfikuje ruce a učitel si odvede žáka do učebny. Po přezutí a příchodu do třídy si žák znovu dezinfikuje ruce ve třídě. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 – 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).


Všichni žáci i učitelé budou mít při pohybu ve společných prostorách školy roušky. Roušku bude možné odložit při rozestupech nejméně 1,5 m, rozhodne o tom učitel dle povahy výuky. Pro případné odložení roušky bude mít žák s sebou sáček.


Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, která vycházejí z manuálu MŠMT, jinak může být vyloučen z výuky.


Informace a stručný dotazník ohledně docházení do školy vám byly zaslány emaily 5. 5. – prosíme o odpověď (vašim vyučujícím) nejpozději do 10. 5. abychom mohli efektivně a s ohledem na předepsaná hygienická opatření zorganizovat další výuku.


Výuka bude probíhat dle rozvrhů, časy kolektivních předmětů mohou být mírně upraveny tak, aby se skupiny míjely (vyučující vás budou předem informovat).

 

Shrnutí – na co nesmíme zapomenout:


- čestné prohlášení
- roušku a sáček na její uložení
- důsledné dodržení rozvrhů, příchodů a odchodů ze školy (příchod 5 minut před výukou, žáci čekají před školou, odchod ihned po ukončení výuky)
- důsledné dodržování hygienických opatření

 

Organizace výuky v jednotlivých oborech:


Hudební obor
Prezenční individuální výuka bude probíhat dle rozvrhu, možné jsou individuální změny po dohodě s vyučujícím.
Hudební nauka bude probíhat dle rozvrhu, účast není povinná. Žáci, kteří nenastoupí k prezenční formě vzdělávání, si budou látku doplňovat sami dle záznamů v elektronické třídní knize. Hodnoceni budou dle práce v průběhu celého pololetí (včetně období období distančního vzdělávání) a závěrečného testu.
Ostatní skupinová výuka bude probíhat dle instrukcí vyučujících.


Výtvarný obor
Prezenční výuka bude probíhat dle rozvrhu, jsou možné změny dle pokynů vyučujících.


Literárně dramatický obor
Prezenční výuka bude probíhat dle rozvrhu, jsou možné změny dle pokynů vyučujících.

 

Dotazy k organizaci výuky vám zodpoví vaši vyučující.

Mgr. Anežka Opekarová, ředitelka školy